Tenester

Det viktigaste for oss er at me kan vera med og laga løysingar som folk elskar heart

Dette kan me hjelpa deg med:

Felles for alt me gjer er at me likar å samarbeida med kundar, partnarar og andre leverandørar for å laga ting som er enkle å bruka – både for deg og for kunden din.

websites

Nettsider, digitale tenester og produkt for alle plattformar

Åleine eller saman med andre partnarar lagar me nettsider som fungerar på alle plattformar og skjermstorleikar. Me brukar ofte WordPress som publiseringssystem, men me kan óg bruka andre grensesnitt.

Mobilappar – for iOS og Android

Me jobbar med utvikling og forvaltning av mobilappar, både på fast basis og på større og mindre prosjekt.

Skreddarsydde program som løyser dine utfordringar

Me lagar programvare på bestilling som forenklar og effektiviserar din kvardag.

Integrasjonar mellom system

Me lagar integrasjonar mellom eksisterande system eller mellom ditt skreddarsydde program og eksisterande system.

Alt etter kva me skal hjelpa deg med har me mange reiskapar i verktøykassa vår; brukarinnsikt, interaksjonsdesign, brukartesting, designsprintar (Google Design Sprint), papirskisser, prototyping, strategisk rådgivning, WordPress, Sanity, React, Node.js, chatbot-ar, app-utvikling, API, SDK-ar med meir. Me vel det som passar best til utfordringa.

Slik hjelper me deg

Me er fleksible på korleis me jobbar, men om me kan velja jobbar me helst på denne måten:

1. Forstå problemet

Me tar ein prat med deg for å få ei god forståing for kva utfordringar me kan hjelpa deg med. Me grev litt i problemet for å saman finna ut korleis det best kan løysast.

2. Prototyping og design

Me lagar skisser og klikkbare prototypar som viser korleis nettsida eller applikasjonen vil bli. Saman med deg finn me rett løysing.

3. Utvikling

Me utviklar nettsida eller applikasjonen din. Du er aktivt med og testar og gir tilbakemelding undervegs i prosessen.

4. Lansering

Når produktet er utvikla sørger me for ei smertefri og trygg lansering av produktet eller prosjektet, enten det vert slept internt til tilsette eller til heile verda.

Nordic Edge

Fem nettsider i ei for Nordic Edge

Grafisk design av Raymond i Hooray Studio heart

Smarte nettsider til ein organisasjon som er pådrivar for smartare byar og samfunn – same bakside, kledd i fem ulike draktar.