Kompetansebroen er ein digital fagressursbank for helsepersonell og studentar i Helse Sør-Øst. I ein arbeidskvardag pressa på tid har me gjort det enklare og kjappare for brukarane å finna det dei treng når dei treng det.

Kompetansebroen si ledestjerne er å bidra til at dei pasientane som sjukehus og kommune deler får den beste behandlinga. For å klara å gi pasientane så god behandling som mogleg er deling av kompetanse livsviktig og Kompetansebroen.no gir helsepersonell og studentar tilgang til over tusen kvalitetssikra opplæringsfilmar, digitale kurs, fagartiklar, podkastepisodar og arrangement.

243
208
16
Framside på Kompetansebroeb.no
Kompetansebroen hadde ein grafisk verktøykasse med fargar og fontar som dei var fornøgde med. I det stegvise redesignet har det derfor handla om korleis me kan bruka dei visuelle virkemidla best mogleg óg på dei digitale flatene. Den gule profilfargen vert brukt sparsamt, men for å gi viktige element ekstra merksemd. I tillegg brukar me den bringebærraude fargen for å gi fokus til knappar og lenker. For å setja tonen og få frem kven Kompetansebroen er for har framsida óg fått eit grafisk løft med ein illustrasjon av Viktor Sakshaug.

Nettsida har eksistert sidan 2018. I takt med at både innhaldsmengda og talet på brukarar auka, vaks det óg fram eit behov for å gjera det enklare å finna fram i og bruka innhaldet. Saman med spesialistane på helseinnhald i Conteir har me ein rammeavtale over fleire år med Kompetansebroen, og har starta på eit gradvis redesign, forbetring av brukaropplevinga og teknisk oppgradering av sida.

For å finna ut korleis sida vart opplevd både av redaktører og brukarar gjorde me ei rekke intervju. Saman med Conteir intervjua me både dei lokale redaksjonane, helsepersonell, leiarar og studentar for å forstå brukarane og kva dei treng. 

Basert på intervjua kom det fram at spesifikke filmar og digitale kurs var det mest verdifulle og oftast brukte innhaldet, og bruksstatistikken stadfesta dette. Ein typisk brukssituasjon er helsepersonell som er på veg inn til en pasient for å gjere ein prosedyre som dei ikkje gjer så ofte. Då er det gull å kunna sjå ein tre minuttars kvalitetssikra video som visar korleis du skal gjera akkurat dette.

Ei viktig føring for redesignet vart derfor å finna ein måte å løfte det mest populære innhaldet og gjera det enkelt for brukaren å finna.

Illustrasjon av hvor likt alt innholdet så ut før

I det gamle designet vart alle innhaldstypane vist fram likt. Det gjorde det vanskelegare å sjå kor vidt noko var ein video, eit kurs eller ein podkast. Innsikta fra brukarane tyda på at dei ofte visste om det var ein film, eit kurs eller ein artikkel dei leita etter, og i det gamle designet var ikkje det så lett å sjå dette.

Illustrasjon av redesign av filmer

For at brukaren intuitivt skal sjå kvar for ein type innhald det er, tok me det som er unikt med kvar innhaldstype og brukte det som verkemiddel i designet.

Ein film har typisk ein varigheit og ein avspelingsknapp, medan ein podkast-episode har varigheit, sesong/episode og lenker vidare til Apple/Spotify. Ved å løfta fram desse eigenskapane vil brukarane lettare forstå kva dei ser på utan at dei treng å lesa tekstane.

 

245
242
239
Gammel og ny meny på Kompetansebroen.no
Alle dei ulike innhaldstypane fekk sin eigen plass på forsiden. Ved å bruka framsida til å gi gode inngangar til det spesifikke innhaldet som var mest brukt kunne me slanka og forenkla toppmenyen.

Me har óg bistått Kompetansebroen med:

  • Gjennomføring av tilgjengelegheitserklæring og forbetringar for å møta krava.
  • Fasilitering av både digitale og fysiske arbeidsmøter for å jobba med kjerneinnhald og oppsett av sider for legar og helsefellesskap.
  • Løysinga er laga i publiseringsverktøyet WordPress. Etter at me tok over drifta har me jobba med å redusera bruken av plug-ins, forbetra hastigheiten og rydda opp i koden.
Illustrasjon av godkjenningsportalen

Godkjenningsportal for PC-ordninga for elevar

For Rogaland Fylkeskommune heart

Fylkeskommunen gir økonomisk støtte til PC til alle elevar som har rett på plass på ein offentleg vidaregåande skule. Me har laga ei løysing som sikrar at alle som har rett på støtte får det, pluss at den gir mindre manuelt arbeid.